Робочий проект розробки родовищ корисних копалин


+38(093) 982-93-65
proect.karier@gmail.com

ПРОЕКТУВАННЯ КАР’ЄРІВ

І МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

Характерний склад робочого проекту розробки родовищ корисних копалин

 

Том 1. Проект розробки родовища

Книга 1. Пояснювальна записка

1. Основні показники проекту

2. Основні показники гірничо-технологічної частини

3. Загальні відомості і коротка геологічна характеристика родовища

4. Межі кар'єрного поля і промислові запаси

5. Продуктивність, режим роботи і термін служби кар'єру

6. Розкриття та порядок відробки родовища

7. Технологія гірничих робіт

8. Кар'єрний транспорт

9. Водовідвід і водовідлив

10. Заходи по охороні надр

11. Заходи по охороні навколишнього природного середовища

12. Складське та допоміжне господарство

13. Охорона праці і промислова санітарія

14. Зведена відомість обладнання, штати виробничих робітників, річні витрати основних

      експлуатаційних матеріалів

15. Організація праці

16. Заходи по забезпеченню безпеки гірничих робіт та пожежної безпеки

17. Об'єми та організація робіт по підготовці родовища до експлуатації

18. Енергетика

19. Протиаварійний захист

20. План ліквідації аварій

Книга 2. Креслення

1. Топоплан родовища

2. Геологічні розрізи

3. Ситуаційний план

4. Розкриття родовища та підрахунок об'ємів гірничо-капітальних робіт

5. Генеральний план кар'єру

6. Календарний план розкривних робіт

7. Календарний план добувних робіт

8. Календарний план відвальних робіт

9. Календарний план гірничих робіт в вертикальному розрізі

10. Деталі гірничих робіт

11. Положення кар'єру на кінець розробки

12. Комплект типових проектів

Том.2 Проект гірничо-технічної рекультивації земель, порушених гірничими роботами

Книга 1. Пояснювальна записка

1. Вступ

2. Основні показники проекту

3. Загальні відомості і коротка геологічна характеристика родовища

4. Технологія гірничих робіт

5. Характер порушення земель гірничими роботами

6. Рекомендації по вибору способу рекультивації кар'єру

7. Технічні умови на рекультивацію

8. Умови виконання та об'єми робіт по рекультивації

9. Організація робіт по рекультивації

10. Основні техніко-економічні показники

11. Охорона праці та заходи по забезпеченню безпеки робіт та пожежної безпеки

Книга 2. Креслення

1. Генеральний план відновлених земель

2. Топоплан родовища з контуром підрахунку запасів та межами кар'єрного поля

3. Положення кар'єру на кінець розробки

4. Розріз по рекультивованій поверхні

5. Підрахунок об'ємів випохилення бортів кар'єру

Том 3. Проект гірничого відводу

Книга 1. Пояснювальна записка

1. Загальні відомості і коротка геологічна характеристика родовища

2. Основні проектні рішення по розробці родовища

3. Опис проектного гірничого відводу

4. Охорона надр

Книга 2. Креслення

1. Топографічний план родовища з межами гірничого відводу та контурами підрахунку запасів

2. Положення кар'єру на кінець розробки

3. Геологічні розрізи

4. Ситуаційний план

Том 4. Оцінка впливу на навколишнє середовище

1. Підстави проведення ОВНС

   1.1. Відомості про документи, що є підставою для розроблення матеріалів ОВНС у складі проекту

          будівництва

   1.2. Перелік джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище

   1.3. Стисла характеристика видів впливу планованої діяльності на навколишнє середовище

   1.4. Перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і інших обмежень

   1.5. Дані щодо ставлення громадськості та інших зацікавлених сторін до планової діяльності і пов'язаних

          з нею проблем

   1.6. Перелік використаних нормативно-методичних документів

   1.7. Опис методів прогнозування динаміки показників навколишнього середовища і обґрунтування

          розрахункових періодів прогнозу

   1.8. Дані про структурні підрозділи виконавця та перелік фахівців, котрі виконували ОВНС

   1.9. Перелік джерел інформації, використаних при розробленні матеріалів ОВНС (окрім зазначених в п. 1.6)

2. Фізико-географічні особливості району і місця розміщення об'єкту будівництва

   2.1. Географічна характеристика району розташування запроектованого об'єкту

   2.2. Географічні координати об’єкту

   2.3. Геологічна будова та гідрологічні умови розробки родовища

   2.4. Узагальнені характеристики флори і фауни району будівництва

   2.5. Ситуаційна карта-схема району розміщення об'єкту будівництва

3. Загальна характеристика об'єкту проектування

    3.1. Загальна характеристика планованої діяльності та її альтернативи

    3.2. Наявність позитивних екологічних, санітарно-епідеміологічних, соціальних та економічних аспектів

          реалізації планованої діяльності

   3.3. Можливі аварійні ситуації та їх вплив на оточуюче середовище

   3.4. Коротка характеристика планованої діяльності

4. Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє середовище

   4.1. Клімат і мікроклімат

   4.2. Повітряне середовище

   4.3. Геологічне середовище

   4.4. Водне середовище

   4.5. Ґрунт

   4.6 Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

5. Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище

6. Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище

7. Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки

   7.1. Перелік та характеристика проектних рішень

   7.2. Оцінка впливу на навколишнє середовище відходів виробництва та твердих побутових відходів

   7.3. Комплексна оцінка впливів планової діяльності на навколишнє середовище

   7.4. Оцінка ризику планованої діяльності на навколишнє середовище

   7.5. Ступінь екологічного ризику планової діяльності та впливу на умови життєдіяльності

8. Оцінка впливів на навколишнє природне середовище при будівництві

9. Перелік нормативних документів і літератури

10. Додатки

   - Заява про наміри

   - Заява про екологічні наслідки

   - Завдання на розроблення матеріалів ОВНС

 А. Обґрунтування повноти та достовірності кількісних даних, використаних для оцінки впливу на

     навколишнє середовище об'єкта планової діяльності

 Б. Матеріали розрахунків приземних концентрацій забруднюючих речовин за програмою ЕОЛ ПЛЮС