Проектування технологічних процесів відкритих гірничих робіт


+38(093) 982-93-65
proect.karier@gmail.com

ПРОЕКТУВАННЯ КАР’ЄРІВ

І МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

Проектування технологічних процесів відкритих гірничих робіт.

 

 

            

Проектування відкритої розробки родовищ корисних копалин передбачає вибір технології, яка являє собою сукупність технологічних процесів підготовки гірничих порід до виймання, відокремлення їх від масиву, направленої зміни крупності і якісних характеристик порід, навантаження і переміщення корисних копалин до місць подальшої переробки або споживачам, розкривних порід у відвали і їх відвалоутворення.

Для цього виконують проектування наступних технологічних процесів:

- підготовку гірничих порід до виймання;

- виїмку і навантаження;

- транспортування;

- первинну переробку і відвантаження кондиційних корисних копалин;

- складування некондиційних корисних копалин і відвалоутворення розкривних порід.

Названі процеси повинні бути організаційно і параметрично пов’язані між собою таким чином, щоб забезпечити можливість формування погоризонтних і загально-кар’єрних вантажопотоків з характеристиками (інтенсивність, місце початку і закінчення, траса, терміни дії), які відповідають календарному плану розробки – динаміці розвитку робочої зони.

Проектування відкритої розробки родовищ корисних копалин  при виборі технології складається з наступних задач:

- вибір комплексу обладнання, яке дозволяє виконувати всі технологічні процеси і забезпечувати отримання гірничої маси з характеристиками, які відповідають встановленим вимогам;

- розробка структури комплексу – взаємозв’язок

- визначення комплексу (повного набору, складу) необхідного обладнання.

Проектування відкритої розробки родовищ корисних копалин при виборі технології і комплексної механізації відкритих гірничих робіт має за мету вибір взаємно пов’язаних технологічних процесів виробництва підготовчих, розкривних і видобувних робіт, робіт по первинній переробці корисної копалини, вибір і взаємна ув’язка типів і моделей гірничого і транспортного обладнання і технологічних схем їх роботи.

Прийнята технологія і комплексна механізація робіт повинні забезпечити реалізацію календарного плану розкривних і видобувних робіт, отримання продукції потрібної якості в необхідних об’ємах, створення і підтримання технічно і економічно безпечних умов виконання робіт, які відповідають НПАОП 0.00-1.24-10 «Правилам охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», іншим нормативним документам, а також забезпечити досягнення максимальної економічної ефективності.

Вибір технології відкритих гірничих робіт визначається фізико-механічними властивостями порід, характеристиками залягання родовища, головними параметрами кар’єру (кінцева глибина, розміри по поверхні і розміри дна, кутами укосів бортів, запасами корисної копалини, продуктивністю і терміном експлуатації), календарним планом розробки, параметрами розкриття і системи розробки.

Проектування  відкритої розробки родовищ корисних копалин здійснюють в наступному порядку:

1. Проводять аналіз вихідних даних і визначають основні фактори вибору технології і типів обладнання для її реалізації. На основі цього розробляють основні вимоги до технології і комплексу обладнання.

2. Формують попередні варіанти проектних рішень. В них необхідно передбачити використання прогресивних технологій, сучасного обладнання.

3. Розраховують показники роботи машин по всім технологічним процесам (продуктивність, парк, схеми роботи і т.п.) і по ним уточнюють прийняті раніше елементи системи розробки.

4. Виконують техніко-економічне співставлення варіантів і на основі цього приймають рішення про вибір конкретної технології комплексу обладнання і його структурі.

При великій різноманітності родовищ, які розробляються і наявних засобів механізації процесів виробництва при проектуванні технології необхідно прагнути до мінімуму технологічних процесів, мінімально можливий шкідливий вплив їх на навколишнє середовище, найменші витратами енергії і праці на їх здійснення.

Комплекс обладнання, вибраний для реалізації прийнятої технології, повинен відповідати наступним вимогам:

1. паспортні характеристики обладнання повинні відповідати фізико-механічним властивостям порід при виконанні кожного процесу, геометричним, гідрогеологічним і інженерно-геологічним характеристикам родовища, кліматичним умовам району;

2. обладнання повинно забезпечувати технічну можливість виконання робіт при деяких змінах (погіршенні) умов праці, тобто повинні мати «запас можливостей»;

3. комплекс обладнання і його структура повинні задовольняти прийнятим параметрам розробки і розкриття, розмірам і формі кар’єру, його продуктивності, тобто швидкості виробництва робіт, які можуть давати комплекси обладнання, повинні повністю відповідати швидкостям розвитку робочої зони кар’єру, які встановлені при проектуванні режиму гірничих робіт, календарного плану, системи розробки, розкриття;

4. окреме обладнання комплексу по своїм параметрам і призначенню повинні відповідати один одному (висота навантаження і розвантаження, співвідношення геометричної ємності ковша екскаватора – транспортних судин - приймального отвору дробарки і т.д.);

5. комплекси повинні володіти певними резервами продуктивності порівняно з середньо годинними показниками їх роботи і мати запас 1,2-1,3 (при розробці м’яких порід) і в межах 1,5-1,7 (при розробці скельних порід).