Маркшейдерські роботи, їх завдання на різних етапах освоєння родовищ | prokarier.com.ua


+38(093) 982-93-65
proect.karier@gmail.com

ПРОЕКТУВАННЯ КАР’ЄРІВ

І МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

 

Маркшейдерські роботи, їх завдання на різних етапах освоєння родовищ

 

           Термін «маркшейдерія» походить від німецьких слів: Mark – границя, межа і scheider – розрізняти, встановлювати. Цей термін з’явився в XVI ст., коли в гірничій промисловості Німеччини виникла необхідність в фахівцях – гірничих інженерів, які володіють знаннями по встановленню під землею границь, в межах яких гірничопромисловці мали право відпрацьовувати корисні копалини.

           Терміни «маркшейдерія» і «маркшейдер» перейшли в термінологію української мови і, навіть дослівні їх переклади давно не відображають сучасного уявлення про їх суть, тим паче збереглися до наших днів.

            У відповідності з  потребами подальшого розвитку гірничої науки і техніки поступово розширилися і ускладнилися завдання маркшейдерських робіт. Сучасні маркшейдерські роботи можна охарактеризувати як один з найважливіших напрямків гірничої науки і техніки, який займається в основному геометричними вимірюваннями і обчисленнями, які мають за свою мету:

- графічне зображення на планах, розрізах і графіках просторового розташування всіх гірничих виробок, які проводяться при розвідці і розробці родовищ, форми залягання корисної копалини і розподілення її якісних властивостей;

- розв’язання різних гірничо-геометричних задач при розвідці родовищ, проектуванні і будівництві гірничих підприємств і розробці родовищ корисних копалин.

            Таким чином маркшейдерські роботи проводяться на всіх етапах освоєння родовищ корисних копалин, і тому їх зміст дуже різноманітний.

           При розвідці родовищ маркшейдер виконує зйомку земної поверхні, об’єктів геологічних спостережень, в результаті чого складаються топографічні карти (плани), які є основою для отримання геологічних карт (планів) і проектування геологорозвідувальних робіт. По затвердженому проекту геологорозвідник робіт він виконує виніс в натуру місця закладення різноманітних розвідних виробок, яким і задає напрямок. По мірі проходження цих виробок маркшейдер виконує зйомку, наносить отриманні дані на план, на основі даних розвідки спільно з геологами складає різні графічні документи, які характеризують форму залягання корисної копалини та просторове розподілення його якісних властивостей.

            На кінцевому етапі геологорозвідник робіт маркшейдер приймає участь в підрахунку запасів розвіданого родовища.

            При проектуванні гірничих підприємств в завдання маркшейдера входять:

- участь в проектно-вишукувальних роботах, оформлення у встановленому порядку гірничих і земельних відводів, проектуванню границь шахтних полів, розміщення будівель і споруд , які плануються будуватися на площах залягання корисних копалин;

- розробка заходів по охороні проектних споруд від шкідливого впливу підземних гірничих розробок;

- підрахунок (спільно з геологами) промислових запасів корисної копалини в межах контуру даного карєрного поля;

- участь в складанні календарних планів гірничих робіт.

            При будівництві гірничих підприємств маркшейдер виконує наступні роботи:

- перевіряє проектні креслення всіх основних споруд і капітальних гірничих виробок для встановлення правильності взаємозвязку між їх геометричними елементами;

- здійснює виніс вказаних вище проектних геометричних елементів в натуру;

- в період будівництва контролює правильність дотримання геометричних елементів проекту і задає напрямок гірничим виробкам;

- по мірі будівництва споруд і проходження гірничих виробок виконує їх зйомку, на основі якої складає виконавчі плани, розрізи і інші графічні документи, необхідні для початку експлуатації родовища.

            При розробці родовищ склад маркшейдерських робіт набагато складніший і різноманітний.

            Загальні функції маркшейдерських служб гірничих підприємств наступні:

- створення на поверхні в межах гірничого відводу даного підприємства планово-висотної опорної геодезичної і зйомочної мереж;

- виконання топографічної зйомки поверхні і маркшейдерських зйомок відкритих гірничих виробок зі складанням необхідного для даного підприємства комплекту маркшейдерської графічної документації, яка по мірі ведення гірничих робіт систематично поповнюється;

- перенесення геометричних елементів проекту гірничих виробок і технічних споруд в натуру;

- надання напрямку гірничим виробкам, здійснення контролю за дотриманням проектних напрямків, ухилів і розмірів їх перетинів;

- ведення щомісячного контролю обліку видобутої корисної копалини, об’єму розкривних робіт і інших гірничих робіт, а також маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт;

- визначення меж безпечного ведення гірничих робіт, а також охоронних ціликів, перенесення цих меж в натуру і здійснення контролю за їх виконанням;

- здійснення контролю за охороною надр і повного відпрацювання родовищ корисних копалин;

- вивчення (спільно з геологом) структури і форми залягання, властивостей корисної копалини і складання різних гірничо-геометричних графіків;

- ведення інструментальних спостережень за зсувом земної поверхні і масиву гірничих порід під впливом підземних гірничих розробок, а також за стійкістю бортів і відвалів кар’єрів;

- участь в складанні місячних, квартальних, річних і перспективних планів ведення гірничих робіт;

- при ліквідації або консервації гірничого підприємства визначення повноти виїмки корисної копалини, поповнення маркшейдерської документації.

            Наведений вище  перелік функцій маркшейдерської служби не вичерпує всієї їх різноманітності. Маркшейдеру приходиться розвязувати самі різноманітні задачі на межі ряду інженерних областей. Як приклад, методи маркшейдерських вимірювань і обрахувань мають багато спільного з методами і прийомами геодезичних робіт.

            Без правильної організації маркшейдерської служби неможливе правильне, раціональне і безпечне ведення гірничих робіт.